Refund policy

Mae gennyn ni bolisi dychwelyd 30 diwrnod, sy'n golygu bod gennych 30 diwrnod ar ôl derbyn eich eitem i ofyn i'w ddychwelyd.

Dychweliadau
I fod yn gymwys i ddychwelyd, rhaid i'ch eitem fod yn yr un cyflwr ag y gwnaethoch ei derbyn, heb ei wisgo neu heb ei defnyddio, ac yn ei phecynnu gwreiddiol. Bydd angen derbynneb neu brawf prynu arnoch hefyd.

I ddechrau dychweliad, cysylltwch â ni ynshop@mostyn.org

Os derbynnir eich dychweliad, byddwn ni yn cysylltu â chi gyda chyfarwyddiadau ar sut a ble i anfon eich pecyn.

Ni dderbynnir eitemau a anfonir yn ôl atom heb gwneud cais ddychwelyd yn gyntaf.

Mae'r prynwr yn gyfrifol am unrhyw gostau dychwelyd oni bai bod eitem yn ddiffygiol neu wedi'i difrodi. Fe'ch cynghorir i dynnu llun o'r eitem cyn ei phacio. Rydych chi'n gyfrifol am gyflwr yr eitem nes ei fod yn cael ei dderbyn gennyn ni ac felly os dychwelir eitem sy'n ddiffygiol neu wedi'i difrodi (na chafodd ei difrodi o'r blaen), neu os na ddefnyddiwyd digon o bacio a bod difrod wedi digwydd wrth ei gludo, gellir gwrthod y dychweliad.

Os gwrthodir dychweliad gellir ei ddychwelyd atoch, neu os yw cost cludo nwyddau yn ôl yn waharddol, byddwn ni yn cadw'r eitem nes eich bod wedi trefnu a thalu am ei chludo.

Gallwch o hyd cysylltu â ni gydag unrhyw ymholiadau ynglŷn â'ch dychweliad yn shop@mostyn.org

Nwyddau Diffygiol neu wedi'u Difrodi

Arolygwch eich archeb wrth ei dderbyn a chysylltwch â ni ar unwaith os yw'r eitem yn ddiffygiol, wedi'i difrodi neu os ydych chi wedi derbyn yr eitem anghywir, fel y gallwn ni werthuso'r mater a'i wneud yn iawn. Dylid tynnu llun yr eitem o bob ongl ac yn ddigon manwl i ganiatáu arolygu unrhyw ddifrod neu ddiffyg.

Os yw'r eitem a dderbyniwch yn ddiffygiol, rydyn ni yn hapus i gynnig cyfnewidfa neu ad-daliad. Gwneir yr ad-daliad i'r cerdyn a ddefnyddir adeg yr archeb.

Os ydych chi'n dychwelyd eitem oherwydd ei bod yn ddiffygiol neu oherwydd ein bod wedi gwneud gwall, byddwn ni hefyd yn ad-dalu'r costau postio i'w ddychwelyd i MOSTYN. Fel arall, byddwch yn gyfrifol am gostau o'r fath.

Eithriadau / eitemau na ellir eu dychwelyd
Ni allwn ni gynnig ad-daliad ar eitemau sydd wedi'u gwneud i fanylebau, wedi'u personoli/eu gwneud i orchymyn, neu ar glustdlysau wedi'u tyllu oni bai eu bod yn ddiffygiol neu ein bod wedi gwneud camgymeriad.

Ad-daliadau
Byddwn ni yn eich hysbysu unwaith y byddwn ni wedi derbyn ac arolygu'ch dychweliad, ac yn rhoi gwybod ichi os gafodd yr ad-daliad ei gymeradwyo ai peidio. Os caiff ei gymeradwyo, cewch eich ad-dalu'n awtomatig ar eich dull talu gwreiddiol. Byddwch yn ymwybodol y gall gymryd peth amser i'ch banc neu gwmni cardiau credyd brosesu a phostio'r ad-daliad.

Bydd yr ad-daliad yn cynnwys unrhyw dâl dosbarthu sylfaenol ond nid yw'n cynnwys cost dychwelyd yr eitem i MOSTYN (oni bai bod yr eitem wedi cyrraedd yn ddiffygiol neu wedi'i difrodi).

Cynigir y polisi hwn yn ychwanegol at eich hawliau cyfreithiol.

.