Privacy policy

Polisi Diogelu Data

CYFLWYNIAD

Mae'r Cwmni'n parchu eich preifatrwydd ac wedi ymrwymo i amddiffyn eich data personol. Bydd yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn eich hysbysu sut rydyn ni yn gofalu am eich data personol ac yn dweud wrthych am eich hawliau preifatrwydd a sut mae'r gyfraith yn eich amddiffyn.

Byddwch yn cydymffurfio â'ch rhwymedigaethau o dan ein polisi diogelu data a pholisïau perthnasol eraill..

PWRPAS YR HYSBYSIAD PREIFATRWYDD HWN

Nod yr hysbysiad preifatrwydd hwn yw rhoi gwybodaeth i chi ar sut mae'r Cwmni'n casglu ac yn prosesu eich data personol.

RHEOLYDD

MOSTYN, 12 Vaughan Street, Llandudno, Conwy LL30 1AB yw’r rheolwr ac yn gyfrifol am eich data personol (y cyfeirir atynt gyda'i gilydd fel “CWMNI”, “ni” neu “ein” yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn).

Ein cynrychiolydd enwebedig at ddiben y Ddeddf yw Alfredo Cramerotti, Cyfarwyddwr MOSTYN.

Mae gennych hawl i gwyno ar unrhyw adeg i'r Information Commissioner’s Office (ICO), awdurdod goruchwylio'r DU ar gyfer materion diogelu data (www.ico.org.uk). Fodd bynnag, byddem yn gwerthfawrogi'r cyfle i ddelio â'ch pryderon cyn i chi fynd at yr ICO felly, os gwelwch yn dda, cysylltwch â ni yn y lle cyntaf.

Cysylltwch â ni

I gael mwy o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd ewch i'n prif safle, ac os oes gennych gwestiynau, neu os hoffech wneud cwyn, cysylltwch â ni trwy e-bost yn post@mostyn.org neu trwy'r post gan ddefnyddio'r manylion a ddarperir isod:

MOSTYN, 12 Vaughan Street, Llandudno, LL30 1AB

DYLETSWYDD I ROI GWYBOD I NI AM NEWIDIADAU

Mae'n bwysig bod y data personol sydd gennyn ni amdanoch yn gywir ac yn gyfredol. Rhowch wybod i ni os bydd eich data personol yn newid yn ystod eich perthynas â ni.

Y DATA A GASGLWN NI AMDANOCH CHI

Mae data personol, neu wybodaeth bersonol, yn golygu unrhyw wybodaeth am unigolyn lle y gellir adnabod yr unigolyn hwnnw ohono. Nid yw'n cynnwys data lle mae'r hunaniaeth wedi'i dileu (data anhysbys).

Efallai y byddwn ni yn casglu, defnyddio, storio a throsglwyddo gwahanol fathau o ddata personol amdanoch chi yr ydyn ni wedi'u grwpio gyda'n gilydd yn dilyn:

 • Data Hunaniaeth yn cynnwys [enw cyntaf, enw cyn priodi, enw olaf, enw defnyddiwr neu ddynodwr tebyg, statws priodasol, teitl, dyddiad geni a rhyw]. Ar gyfer unigolion sy'n ymgymryd neu'n cymryd rhan mewn cyfarwyddyd, bydd hyn yn cynnwys data fideo a sain.
 • Data Cyswllt yn cynnwys [cyfeiriad bilio, cyfeiriad danfon, cyfeiriad e-bost a rhifau ffôn].
 • Data Ariannolyn cynnwys [cyfrif banc]

OS YDYCH YN METHU DARPARU DATA PERSONOL

Lle mae angen i ni gasglu data personol yn ôl y gyfraith, neu o dan delerau contract sydd gennyn ni gyda chi neu i allu darparu i chi a'ch bod yn methu â darparu'r data hwnnw pan ofynnir amdano, efallai na fyddwn ni yn gallu cyflawni'r contract sydd gennyn ni neu'n ceisio ymrwymo gyda chi (er enghraifft, i ddarparu nwyddau neu wasanaethau i chi). Yn yr achos hwn, efallai y bydd yn rhaid i ni ganslo cynnyrch neu wasanaeth sydd gennych gyda ni ond byddwn ni yn eich hysbysu os yw hyn yn wir ar y pryd.

SUT MAE'CH DATA PERSONOL YN CAEL EI GASGLU?

Rydyn ni yn defnyddio gwahanol ddulliau i gasglu data gennych chi ac amdanoch chi gan gynnwys trwy:

 • Cyswllt uniongyrchol â chi:
  • E-bost
  • Ffôn
  • Gohebiaeth ysgrifenedig
  • Wyneb yn wyneb
  • Defnydd camera
 • SUT RYDYN NI YN DEFNYDDIO EICH DATA PERSONOL

Byddwn yn defnyddio eich data personol dim ond pan fydd y gyfraith yn caniatáu i ni. Yn fwyaf cyffredin, byddwn ni yn defnyddio'ch data personol o dan yr amgylchiadau canlynol:

 • Lle mae angen i ni gyflawni'r contract, rydyn ni ar fin ymrwymo i neu wedi ymrwymo iddo gyda chi.
 • Lle mae'n angenrheidiol i'n buddiannau cyfreithlon (neu fuddiannau trydydd parti) ac nid yw eich buddiannau a'ch hawliau sylfaenol yn diystyru'r buddion hynny.
 • Lle mae angen i ni gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol.

Yn gyffredinol, nid ydyn ni yn dibynnu ar gydsyniad fel sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol.

Efallai y byddwn ni yn monitro staff yn unol â'n polisïau sy'n ymwneud â'r llawlyfr staff ac i sicrhau bod ein systemau e-bost, cyfathrebu yn cael eu defnyddio'n gywir. Gellir monitro staff hefyd i sicrhau diogelwch a lefel gofal ein defnyddwyr gwasanaeth.

DIBENION Y BYDDWN NI YN DEFNYDDIO EICH DATA PERSONOL

Mae'r wybodaeth a gasglwn ni a'r rheswm dros ei chasglu wedi'i nodi isod:

Nodwch y gallwn brosesu eich data personol ar gyfer mwy nag un sail gyfreithlon yn dibynnu ar y pwrpas penodol yr ydyn ni yn defnyddio'ch data ar ei gyfer Cysylltwch â ni os oes angen manylion arnoch chi am y sail gyfreithiol benodol rydyn ni'n dibynnu arni i brosesu'ch data personol lle mae mwy nag un sail wedi'i nodi yn y tabl isod.

Mae siop MOSTYN yn casglu data am y rhesymau canlynol:

I] Archebion cwsmeriaid

II] Cynllun Casglu - os prynir eitem trwy Gynllun Casglu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, byddwn ni yn ei gwneud yn ofynnol i'r cwsmer lenwi'r ffurflenni cais perthnasol.

III] Credyd Cwsmer

Archebion cwsmeriaid

Pa wybodaeth sy'n cael ei chasglu?

Rydyn ni angen enw, rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost y cwsmer. Os ydyn ni am anfon archeb at y cwsmer, byddem angen cyfeiriad post.

Pa wybodaeth sy'n cael ei chasglu?

Os oes angen atgyweirio, newid maint eitem a brynwyd o'r siop, neu os bydd comisiwn addasu yn cael ei osod gyda ni, bydd angen manylion cyswllt ar gyfer y cwsmer fel y gallwn ni roi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am gynnydd yr archeb.

Sut fydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio?

Bydd y wybodaeth hon dim ond yn cael ei ddefnyddio i gysylltu â'r cwsmer o ran ei archeb. Ni fyddwn ni byth yn rhannu eu manylion cyswllt ag unrhyw bartïon eraill.

Pa mor hir y byddwn ni yn cadw'r data?

Tra bo'r archeb yn weithredol, bydd y data'n cael ei storio mewn swyddfa ddiogel sydd wedi'i chloi, dim ond y cynorthwywyr manwerthu all ei gyrchu.

Dim ond nes cwblhau'r archeb y byddwn ni yn storio'r data. Ar ôl cwblhau'r archeb, bydd manylion yr archeb yn cael eu dinistrio mewn modd diogel.

Cynllun Casglu

Pa wybodaeth sy'n cael ei chasglu?

Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i'r cwsmer lenwi'r ffurflen gais Cynllun Casglu, sy'n casglu ei enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost. Mae'n ofynnol hefyd i gwsmeriaid lenwi ffurflen Debyd Uniongyrchol, gan restru eu rhif cyfrif banc a'u cod didoli. Mae angen llofnod dilys ar y ddwy ffurflen.

Pam mae'r wybodaeth yn cael ei chasglu?

Darperir y Cynllun Casglu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae manylion llawn y cynllun i'w gweld yma: https://collectorplan.arts.wales/collectorplan/about-collectorplan

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gofyn am wybodaeth y cwsmer i gwblhau'r cais a'r gwiriadau credyd.

Sut fydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio?

Bydd ffurflenni wedi'u llenwi yn cael eu trosglwyddo i Gyngor Celfyddydau Cymru i brosesu'r cais. Bydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn defnyddio'r wybodaeth i holi Asiantaethau Rheoli Credyd i wirio'r wybodaeth a'r cais.

Gellir gweld Polisi Preifatrwydd llawn Cyngor Celfyddydau Cymru yma: https://collectorplan.arts.wales/privacy-policy

Pa mor hir y byddwn ni yn cadw'r data?

Bydd y data'n cael ei storio mewn cabinet ffeilio diogel, dim ond y Rheolwr Manwerthu a'r Rheolwr Cyllid a Gweithrediadau all ei gyrchu.

Cedwir ceisiadau wedi'u cwblhau am 7 mlynedd ariannol ar ôl cau/ad-dalu'r benthyciad yn llawn.

Credyd Cwsmer / Cerdyn Rhodd

Pa wybodaeth sy'n cael ei chasglu?

Rydyn ni angen enw'r cwsmer yn unig.

Pam mae'r wybodaeth yn cael ei chasglu?

Pan brynir y Credyd Cwsmer / Cerdyn Rhodd yn y siop cynhyrchir rhif cyfrif ar y system til a rhoddir enw'r cwsmer i'r rhif hwn.

Sut fydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio?

Bydd y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i adnabod y cwsmer ar y system til pan fydd y Credyd Cwsmer / Credyd Rhodd yn cael ei ddefnyddio neu rhoddir credyd i'r cyfrif.

Pa mor hir y byddwn ni yn cadw'r data?

Mae'r data'n cael ei storio ar y system til. Dim ond y Staff Manwerthu, y Rheolwr Manwerthu a'r Rheolwr Cyllid a Gweithrediadau fydd â mynediad iddo.

Cedwir data am 7 mlynedd ariannol ar ôl cau / defnyddio'r Credyd Cwsmer / Cerdyn Rhodd.

Taliadau yn y Siop

Mae taliadau cardiau debyd a chredyd a brosesir yn ein siop yn cael eu prosesu'n ddiogel trwy Worldpay Total ac mae pob taliad wedi'i amgryptio.

Nid ydyn ni yn storio unrhyw fanylion cerdyn naill ai ar bapur nac yn ddigidol.

Rydyn ni hefyd yn cwblhau'r cydymffurfiad PCI blynyddol perthnasol ar gyfer ein taliadau cerdyn.

E-fasnach siop MOSTYN

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio sut mae'ch gwybodaeth bersonol yn cael ei chasglu, ei defnyddio a'i rhannu pan fyddwch chi'n ymweld neu'n prynu oddi wrth www.shop.mostyn.org (y “Safle”).

Mae cyfrifiaduron a ddefnyddir i gael mynediad i'r safle e-fasnach yn cael eu gwarchod gan gyfrinair a'u defnyddio gan y Rheolwr Manwerthu, y Pennaeth Cyllid a Gweithrediadau a nifer ddethol o Staff Manwerthu.

Gwybodaeth bersonol a gasglwn ni

Pan ymwelwch â'r Wefan, byddwn yn casglu gwybodaeth benodol am eich dyfais yn awtomatig, gan gynnwys gwybodaeth am eich porwr gwe, cyfeiriad IP, parth amser, a rhai o'r cwcis sydd wedi'u gosod ar eich dyfais. Yn ogystal, wrth i chi bori trwy'r Wefan, rydyn ni'n casglu gwybodaeth am y tudalennau gwe neu'r cynhyrchion unigol rydych chi'n edrych arnyn nhw, pa wefannau neu dermau chwilio wnaeth eich cyfeirio at y Wefan, a gwybodaeth am sut rydych chi'n rhyngweithio â'r Wefan. Rydyn ni yn cyfeirio at y wybodaeth hon a gesglir yn awtomatig fel “Gwybodaeth Dyfais”.

Rydyn ni yn casglu Gwybodaeth Dyfais gan ddefnyddio'r technolegau canlynol:

- Mae “cwcis” yn ffeiliau data sy'n cael eu rhoi ar eich dyfais neu'ch cyfrifiadur ac yn aml maent yn cynnwys dynodwr unigryw anhysbys. I gael mwy o wybodaeth am gwcis, a sut i analluogi cwcis, ewch i http://www.allaboutcookies.org

- Mae “ffeiliau log” yn olrhain gweithredoedd sy'n digwydd ar y Wefan, ac yn casglu data gan gynnwys eich cyfeiriad IP, math o borwr, darparwr gwasanaeth Rhyngrwyd, tudalennau cyfeirio/gadael, a stampiau dyddiad/amser.

- Mae “bannau gwe”, “tagiau”, a “picsel” yn ffeiliau electronig a ddefnyddir i gofnodi gwybodaeth am sut rydych chi'n pori'r Wefan.

Yn ogystal, pan fyddwch chi'n prynu neu'n ceisio prynu trwy'r Wefan, rydyn ni yn casglu gwybodaeth benodol gennych chi, gan gynnwys eich enw, cyfeiriad bilio, cyfeiriad cludo, gwybodaeth dalu (gan gynnwys rhifau cardiau credyd, cyfeiriad e-bost, a'ch rhif ffôn. Cyfeiriwn ni at y wybodaeth hon fel “Gwybodaeth Archebu”.

Pan fyddwn ni yn siarad am “Gwybodaeth Bersonol” yn y Polisi Preifatrwydd hwn, rydyn ni yn siarad am Wybodaeth Dyfais a Gwybodaeth Archebu.

Sut rydyn ni yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol?

Rydyn ni'n defnyddio'r Wybodaeth Archebu a gasglwn ni yn gyffredinol i gyflawni unrhyw archebion wedi'i osod trwy'r Wefan (gan gynnwys prosesu eich gwybodaeth dalu, trefnu ar gyfer cludo, a darparu anfonebau a/neu gadarnhad archeb i chi). Yn ogystal, rydyn ni yn defnyddio'r Wybodaeth Archebu hon i:

- Cyfathrebu â chi;

- Sgrinio ein harchebion ar gyfer risg neu dwyll posibl; a

- Pan yn unol â'r hoffterau rydych chi wedi'u rhannu â ni, darparu i chi wybodaeth neu hysbysebu sy'n ymwneud â'n cynhyrchion neu wasanaethau.

Rydyn ni yn defnyddio'r Wybodaeth Dyfais yr ydyn ni yn ei chasglu i'n helpu ni i sgrinio am risg a thwyll posib (yn benodol, eich cyfeiriad IP), ac yn fwy cyffredinol i wella a gwneud y gorau o'n Gwefan (er enghraifft, trwy gynhyrchu dadansoddeg ynglŷn â sut mae ein cwsmeriaid yn pori ac yn rhyngweithio â'r Wefan, ac i asesu llwyddiant ein hymgyrchoedd marchnata a hysbysebu).

Hysbysebu ymddygiadol

Fel y disgrifir uchod, rydyn ni yn defnyddio'ch Gwybodaeth Bersonol i ddarparu hysbysebion wedi'u targedu neu gyfathrebiadau marchnata i chi y credwn ni y gallai fod o ddiddordeb i chi. I gael mwy o wybodaeth am sut mae hysbysebu wedi'i dargedu yn gweithio, gallwch ymweld â thudalen addysgol yr Network Advertising Initiative (“NAI”) yn http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work

Gallwch eithrio o hysbysebu wedi'i dargedu trwy ddefnyddio'r dolenni isod:

- Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

- Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous

- Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Yn ogystal, gallwch eithrio o rai o'r gwasanaethau hyn trwy ymweld â phorth eithrio'r Digital Advertising Alliance yn: http://optout.aboutads.info/

Peidiwch â llwybro

Nodwch os gwelwch yn dda nad ydyn ni yn newid ein harferion casglu a defnyddio data ein Gwefan pan welwn signal Peidiwch â Thracio o'ch porwr.

NEWID PWRPAS

Byddem dim ond yn defnyddio eich data personol at y dibenion y gwnaethom ei gasglu ar ei chyfer, oni bai ein bod yn ystyried yn rhesymol bod angen i ni ei ddefnyddio am reswm arall a bod y rheswm hwnnw'n gydnaws â'r pwrpas gwreiddiol. Os ydych eisiau gael esboniad o sut mae'r prosesu at y diben newydd yn gydnaws â'r pwrpas gwreiddiol, Cysylltwch â ni.

Os bydd angen i ni ddefnyddio'ch data personol at ddiben anghysylltiedig, byddwn ni yn eich hysbysu a byddwn ni yn esbonio'r sail gyfreithiol sy'n caniatáu inni wneud hynny.

Nodwch os gwelwch yn dda y gallwn ni brosesu eich data personol heb eich gwybodaeth na'ch caniatâd, yn unol â'r rheolau uchod, lle mae hyn yn ofynnol neu'n cael ei ganiatáu gan y gyfraith.

DATGELIADAU O'CH DATA PERSONOL

Efallai y bydd yn rhaid i ni rannu eich data personol gyda'r partïon a nodir isod at y dibenion a nodir yn y tabl ym mharagraff uchod.

 • Trydydd Partïon Allanol fel y rhai a nodir yn yr eirfa isod.
 • Trydydd parti i bwy y gallwn ni ddewis gwerthu, trosglwyddo neu uno rhannau o'n busnes neu ein hasedau iddynt. Fel arall, efallai y byddwn ni yn ceisio caffael busnesau eraill neu uno â nhw. Os bydd newid yn digwydd i'n busnes, yna gall y perchnogion newydd ddefnyddio'ch data personol yn yr un modd ag a nodir yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

Rydyn ni yn ei gwneud yn ofynnol i bob trydydd parti barchu diogelwch eich data personol a'i drin yn unol â'r gyfraith. Nid ydyn ni yn caniatáu i'n darparwyr gwasanaeth trydydd parti ddefnyddio'ch data personol at eu dibenion eu hunain a chaniatáu iddynt brosesu'ch data personol at ddibenion penodol yn unig ac yn unol â'n cyfarwyddiadau.

Rydyn ni yn rhannu eich Gwybodaeth Bersonol â thrydydd parti i'n helpu i ddefnyddio'ch Gwybodaeth Bersonol, fel y disgrifir uchod. Er enghraifft, rydyn ni yn defnyddio Shopify i bweru ein siop ar-lein - gallwch ddarllen mwy am sut mae Shopify yn defnyddio'ch Gwybodaeth Bersonol yma: https://www.shopify.com/legal/privacy

Rydyn ni hefyd yn defnyddio Google Analytics i'n helpu i ddeall sut mae ein cwsmeriaid yn defnyddio'r Wefan - gallwch ddarllen mwy am sut mae Google yn defnyddio'ch Gwybodaeth Bersonol yma: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ Gallwch chi hefyd eithrio o Google Analytics yma: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Yn olaf, efallai y byddwn ni hefyd yn rhannu eich Gwybodaeth Bersonol i gydymffurfio â deddfau a rheoliadau cymwys, i ymateb i wyslythyr, gwarant chwilio neu gais cyfreithlon arall am wybodaeth a dderbyniwn ni, neu fel arall i amddiffyn ein hawliau.

TROSGLWYDDIAD RHYNGWLADOL

Nid ydyn ni yn trosglwyddo'ch data personol y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE).

DIOGELWCH DATA

Rydyn ni wedi rhoi mesurau diogelwch priodol ar waith i atal eich data personol rhag cael ei golli ar ddamwain, ei ddefnyddio neu ei gyrchu mewn modd heb awdurdod, ei newid neu ei ddatgelu. Yn ogystal, rydyn ni yn cyfyngu mynediad i'ch data personol i'r gweithwyr, asiantau, contractwyr ag unrhyw thrydydd parti arall sydd ag angen gwybod busnes. Dim ond ar ein cyfarwyddiadau y byddant yn prosesu eich data personol ac maent yn ddarostyngedig i ddyletswydd cyfrinachedd.

Rydyn ni wedi rhoi gweithdrefnau ar waith i ddelio ag unrhyw amheuaeth o doriad data personol a byddwn ni yn eich hysbysu chi ac unrhyw reolydd cymwys o doriad lle mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny.

CADW DATA

AM BA HYD Y BYDDWCH CHI'N DEFNYDDIO FY NATA PERSONOL?

Byddwn ni ond yn cadw'ch data personol cyhyd ag y bo angen i gyflawni'r dibenion y gwnaethom ei gasglu, gan gynnwys at ddibenion bodloni unrhyw ofynion cyfreithiol, cyfrifyddu neu adrodd.

Er mwyn pennu'r cyfnod cadw priodol ar gyfer data personol, rydyn ni yn ystyried swm, natur a sensitifrwydd y data personol, y risg bosibl o niwed o ddefnydd neu ddatgeliad heb awdurdod o'ch data personol, y dibenion yr ydyn ni yn prosesu eich data personol ar eu cyfer ac os gallwn ni gyflawni'r dibenion hynny trwy ddulliau eraill, a'r gofynion cyfreithiol cymwys.

Mewn rhai amgylchiadau gallwch ofyn i ni ddileu eich data: gweler Gofyn am ddileu isod am wybodaeth bellach.

Mewn rhai amgylchiadau efallai y byddwn ni yn gwneud eich data personol yn anhysbys (fel ni all fod yn gysylltiedig â chi mwyach) at ddibenion ymchwil neu ystadegol, ac os felly gallwn ni ddefnyddio'r wybodaeth hon am gyfnod amhendant heb roi rhybudd pellach i chi.

EICH HAWLIAU CYFREITHIOL

O dan rai amgylchiadau, mae gennych hawliau o dan gyfreithiau diogelu data mewn cysylltiad â'ch data personol.

 • Gofyn am gyrchiad i'ch data personol.
 • Gofyn am gywiro'ch data personol.
 • Gofyn am ddileu eich data personol.
 • Gwrthwynebu prosesu eich data personol.
 • Gofyn am gyfyngu ar brosesu eich data personol.
 • Gofyn am drosglwyddo'ch data personol.
 • Yr hawl i gilio caniatâd.

Os ydych yn dymuno arfer unrhyw un o'r hawliau a nodir uchod, Cysylltwch â ni

NID OES YNA FFI FEL ARFER

Ni fydd yn rhaid i chi dalu ffi i gael mynediad i'ch data personol (nac i arfer unrhyw un o'r hawliau eraill). Fodd bynnag, gallwn ni godi ffi resymol os yw'ch cais yn amlwg yn ddi-sail, yn ailadroddus neu'n ormodol. Fel arall, gallwn ni wrthod cydymffurfio â'ch cais o dan yr amgylchiadau hyn.

YR HYN Y GALLWN ANGEN GENNYCH CHI

Efallai y bydd angen i ni ofyn am wybodaeth benodol gennych chi i'n helpu ni i gadarnhau pwy ydych chi a sicrhau eich hawl i gael mynediad i'ch data personol (neu i arfer unrhyw un o'ch hawliau eraill). Mae hwn yn fesur diogelwch i sicrhau nad yw data personol yn cael ei ddatgelu i unrhyw berson nad oes gan hawl i'w dderbyn. Efallai y byddwn ni hefyd yn cysylltu â chi i ofyn i chi am wybodaeth bellach mewn perthynas â'ch cais i gyflymu ein hymateb.

TERFYN AMSER I YMATEB

Rydyn ni yn ceisio ymateb i bob cais dilys o fewn mis. Weithiau, gall gymryd mwy na mis i ni os yw'ch cais yn arbennig o gymhleth neu os ydych wedi gwneud nifer o geisiadau. Yn yr achos hwn, byddwn ni yn eich hysbysu ac yn eich diweddaru.

RHESTR TERMAU

SAIL GYFREITHLON

Budd Cyfreithlon Mae Budd Cyfreithlon yn golygu diddordeb ein busnes mewn cynnal a rheoli ein busnes i'n galluogi i roi'r gwasanaeth / cynnyrch gorau i chi a'r profiad gorau a mwyaf diogel. Rydym yn sicrhau ein bod yn ystyried ac yn cydbwyso unrhyw effaith bosibl arnoch chi (cadarnhaol a negyddol) a'ch hawliau cyn i ni brosesu eich data personol er ein buddiannau cyfreithlon. Nid ydym yn defnyddio'ch data personol ar gyfer gweithgareddau lle mae ein heffeithiau'n cael eu diystyru gan ein heffaith (oni bai bod gennym eich caniatâd neu fel arall yn ofynnol yn ôl y gyfraith neu'n caniatáu i ni wneud hynny). Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn asesu ein buddiannau cyfreithlon yn erbyn unrhyw effaith bosibl arnoch chi mewn perthynas â gweithgareddau penodol trwy Cysylltu â ni

Perfformiad y Contract yw prosesu eich data lle mae'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract yr ydych yn barti iddo neu gymryd camau ar eich cais cyn ymrwymo i gontract o'r fath.

Cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol yw prosesu eich data personol lle mae'n angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol yr ydym yn ddarostyngedig iddi.

TRYDYDD PARTI

TRYDYDD PARTI ALLANOL

 • Darparwyr gwasanaeth sy'n gweithredu fel proseswyr sy'n darparu gwasanaethau gweinyddu TG a system a / neu wasanaethau gweinyddol eraill fel y Gyflogres a chyfrifiadura cwmwl.
 • Cwsmeriaid, contractwyr, rheolwyr safle neu unrhyw berson neu gwmni neu sefydliad lle mae angen datgelu data er mwyn i'r Cwmni gyflawni ei rwymedigaethau cytundebol a / neu alluogi'r Cwmni i ddarparu gwaith i aelodau staff.
 • Cynghorwyr proffesiynol sy'n gweithredu fel proseswyr neu gyd-reolwyr gan gynnwys cyfreithwyr, bancwyr, archwilwyr ac yswirwyr sy'n darparu gwasanaethau ymgynghori, bancio, cyfreithiol, yswiriant a chyfrifyddu.
 • Cyllid EM & amp; Tollau, rheoleiddwyr ac awdurdodau eraill sy'n gweithredu fel proseswyr neu gyd-reolwyr yn y Deyrnas Unedig sy'n gofyn am riportio gweithgareddau prosesu mewn rhai amgylchiadau.
 • Trydydd partïon rheoliadol fel Awdurdod Lleol, Diogelu, POVA, yr Heddlu a / neu unrhyw asiantaethau neu bartïon eraill y mae'n ofynnol iddynt hyrwyddo gofynion ein busnes wrth ddarparu gofal i oedolion sy'n agored i niwed.

EICH HAWLIAU CYFREITHIOL

Mae gennych yr hawl i:

Gofyn am fynediad i'ch data personol (a elwir yn gyffredin yn “gais mynediad gwrthrych data”). Mae hyn yn eich galluogi i dderbyn copi o'r data personol sydd gennym amdanoch chi a gwirio ein bod yn ei brosesu'n gyfreithlon.

Gofyn am gywiriado'r data personol sydd gennym amdanoch chi. Mae hyn yn eich galluogi i gywiro unrhyw ddata anghyflawn neu wallus sydd gennym amdanoch chi, er efallai y bydd angen i ni wirio cywirdeb y data newydd rydych chi'n ei ddarparu i ni.

Gofyn am ddileuo'ch data personol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni ddileu neu dynnu data personol lle nad oes rheswm da inni barhau i'w brosesu. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i ni ddileu neu dynnu eich data personol lle rydych chi wedi arfer eich hawl i wrthwynebu prosesu (gweler isod), lle mae'n bosib ein bod ni wedi prosesu'ch gwybodaeth yn anghyfreithlon neu lle mae'n ofynnol i ni ddileu eich data personol cydymffurfio â chyfraith leol. Sylwch, fodd bynnag, efallai na fyddwn bob amser yn gallu cydymffurfio â'ch cais i ddileu am resymau cyfreithiol penodol a fydd yn cael eu hysbysu ichi, os yw'n berthnasol, ar adeg eich cais.

Gwrthwynebu prosesu eich data personol lle rydyn ni yn dibynnu ar fuddiant cyfreithlon (neu rai trydydd parti) ac mae rhywbeth am eich sefyllfa benodol sy'n gwneud i chi fod eisiau gwrthwynebu prosesu ar y sail hon gan eich bod yn teimlo ei fod yn effeithio ar eich hawliau sylfaenol a rhyddid. Mae gennych hefyd yr hawl i wrthwynebu lle rydyn ni yn prosesu eich data personol at ddibenion marchnata uniongyrchol. Mewn rhai achosion, efallai y byddwn ni yn dangos bod gennyn ni seiliau dilys cymhellol i brosesu eich gwybodaeth sy'n damsang eich hawliau a'ch rhyddid.

Gofyn am gyfyngu ar brosesueich data personol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni atal prosesu eich data personol yn y senarios a ganlyn: (a) os ydych chi eisiau i ni sefydlu cywirdeb y data; (b) pan fo ein defnydd o'r data yn anghyfreithlon ond nad ydych eisiau inni ei ddileu; (c) pan fydd ei angen arnom i ddal y data hyd yn oed os nad ydyn ni ei angen mwyach fel y mae ei angen arnoch i sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol; neu (d) eich bod wedi gwrthwynebu ein defnydd o'ch data ond mae angen i ni wirio a oes gennyn ni seiliau cyfreithlon gor-redol i'w ddefnyddio.

Gofyn am drosglwyddo eich data personol i chi neu i drydydd parti. Byddwn ni yn darparu i chi, neu drydydd parti rydych chi wedi'i ddewis, eich data personol mewn fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin, sy'n ddarllenadwy â pheiriant. Sylwch fod yr hawl hon ond yn berthnasol i wybodaeth awtomataidd y gwnaethoch roi caniatâd i ni ei defnyddio i ddechrau neu lle gwnaethom ddefnyddio'r wybodaeth i gyflawni contract gyda chi.

Cilio cydsyniad ar unrhyw adeg pan ydyn ni yn dibynnu ar gydsyniad i brosesu eich data personol. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn effeithio ar gyfreithlondeb unrhyw brosesu a wneir cyn i chi cilio eich cysyniad. Os ciliwch eich cysyniad, efallai na fyddwn yn gallu darparu rhai cynhyrchion neu wasanaethau i chi. Byddwn ni yn eich cynghori os yw hyn yn wir ar yr adeg y byddwch yn cilio eich cysyniad.